Davetlisiniz: Piyade Mah. Atilla Eşer Cad.
104/C No:8 Etimesgut/Ankara

K.V.K.K.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLER

Kişisel verileriniz Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5inci maddesinin 2nci fıkrasının a bendinde belirtilen kanunlarda açıkça belirtilmesi, c bendinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç bendinde yer alan Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve f bendinde belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında internet sitesi, İŞKUR platformu gibi istihdam sağlama ve eğitim uygulama portal ve internet siteleri, insan kaynakları firmaları kanalı ve Şirketimize iş başvurusu kapsamında göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, bilgi formları ile başvuru ya da mülakat esnasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi:Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, medeni hali, nüfus cüzdanı seri no-sıra no, TC kimlik no

İletişim Verisi:İletişim adresi, tel no, e posta adresi,

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kullanılan cihaz ve protez bilgileri, Geçirilen Operasyonlar, Alerjik Reaksiyonlar

 

Sağlık Verisi   :Kan grubu, Aşı Kartı

 

Kılık-Kıyafet Bilgileri          : İş kıyafeti temini için beden no

 

Özlük:İşe giriş belgesi kayıtları, diploma bilgileri, sertifikalar, iş akdi sözleşmesi, özgeçmiş bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri,

 

Finans: Finansal Durum ve Maaş Detayları, Bordrolar,

 

Hukuki İşlem: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyalarındaki Bilgiler,

 

Fiziksel Mekan Güvenliği:

Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları v.b.

 

 

İşlem Güvenliği: Kurumsal bilgisayarlarda ip adresi bilgileri, kurumsal bilgisayarlarda internet sitesi giriş- çıkış kayıtları ve parola bilgileri

Risk Yönetimi: Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi ve İş Kazalarının Kayda Geçilmesi İçin İşlenen Bilgiler

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Diploma ve sertifika üzerindeki fotoğraflar, kamera kaydı, sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen fotoğraflar

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Çalışanın Şirkete giriş çıkışının temin edilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi.
 • Yemek organizasyonunun yürütülmesi,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 1. SÜRE

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz iş sözleşmenizin sona ermesinden itibaren verinin tabi olduğu hukuki ilişkinin zaman asimi süresinden az olmamak kaydı ile 10 (on) yıl yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında alınan verileriniz ile iş kazası risk yönetiminin yapılması için yasal olarak alınması gereken verileriniz ise iş sözleşmenizin sona ermesinden itibaren 15 (onbeş) yıl saklanmaktadır. Bunun yanında Şirket bünyesinde alınan kamera kaydı verileriniz 15 ( onbeş ) gün süre ile saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARMA AMAÇLARI

Şirketimiz kişisel verilerinizi;

 • Yasal Zorunlulukların yerine getirilmesi,
 • Personel ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuki destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • İş sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 

 

Fiziksel mekan güvenliği,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 

 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 • Ortak veri tabanı kullanılması ve ortak iş süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ulaşım ve yemek organizasyonlarının sağlanması,
 • Veri Kaybının Önlenmesi,
 • Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,
 • Saha giriş çıkış izinlerinin alınması,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla; bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara, hissedarlarımıza belirttiğimiz amaçları sağlamak için gerekli olduğu hallerde yetkili özel yahut kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (‘’KANUN’’) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize aşağıda belirtilen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak; Piyade Mah. Atilla Eşer Cad. 104/C No:8 Etimesgut/Ankara adresine, kişisel veri sahibi olan ilgili kişinin https://www.etimesgutihtisasveteriner.com.tr/ adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle https://www.etimesgutihtisasveteriner.com.tr/ adresine elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Talebin niteliğine ve yöntemine göre Şirket, başvurunun gerçekten size ait olup olmadığını anlayabilmek ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep edebilir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki talep edilecektir. Bu ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip, “ŞİRKET”  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.